Come una madre amorevole

Ferenc pápa motu proprio formában kiadott apostoli levele

Az Egyház mint szerető anya minden gyermekét szereti, de a legkisebbeket és legvédtelenebbeket egészen különleges szeretettel veszi gondjaiba és védelmezi: ezt a feladatot maga Krisztus bízza a keresztény közösség egészére. Ennek tudatában az Egyház éberen figyel a gyermekek és a kiszolgáltatott felnőttek védelmére.

A védelmezésnek és gondoskodásnak ez a feladata az egész Egyházra tartozik, de külö-nösen pásztorain keresztül kell azt gyakorolnia. Ezért a megyéspüspököknek, az epar-chiás püspököknek, és mindazoknak, akikre részegyház vezetését bízták, különös gondot kell fordítaniuk a rájuk bízottak közül a leggyengébbek védelmére.

Az egyházjog már most is lehetővé teszi az egyházi hivatalból való elmozdítást „súlyos okból”: ez a megyéspüspökökre, az eparchiás püspökökre és a velük egyenlő elbírálás alá eső személyekre is vonatkozik (vö. CIC 193. kán. 1. §; CCEO 975. kán. 1. §). Jelen levelemmel pontosítani kívánom, hogy az említett „súlyos okok” közé tartozik a püspökök hivatali kötelességeik gyakorlása során tanúsított hanyagsága, különösen a kiskorúakkal és kiszolgáltatott felnőttekkel való szexuális visszaélések eseteivel kapcsolatban, melyekről a II. János Pál által kihirdetett és szeretett elődöm, XVI. Benedek által módosított Sacramentorum sanctitatis tutela motu proprio rendelkezik. Ilyen esetekben a következő eljárást kell követni.

1. cikk

1. §. A megyéspüspök vagy az eparchiás püspök, vagy bárki, akire – akár csak ideiglenesen is – egy részegyháznak vagy a hívők más, a CIC 368. kánonja és a CCEO 313. kánonja szerint azzal hasonló elbírálás alá eső közösségnek a vezetését bízták, törvényesen elmozdítható hivatalából, ha gondatlanságból olyan cselekményeket végzett vagy mulasztott el, amelyek másoknak – akár egyéneknek, akár egy közösség egészének – súlyos kárt okoztak. A kár lehet fizikai, erkölcsi, lelki vagy anyagi.
2. §. A megyéspüspök vagy az eparchiás püspök csak akkor mozdítható el, ha objektíven nagyon súlyos mulasztást követett el a lelkipásztori hivatala által megkövetelt gondosság gyakorlásában, még ha súlyos erkölcsi bűnt nem követett is el.
3. §. Kiskorúakkal vagy kiszolgáltatott felnőttekkel szembeni visszaélés esetén elegendő, ha a gondosság hiánya súlyos.
4. §. A pápai jogú szerzetes intézményeknek és apostoli élet társaságainak nagyobb elöl-járói a megyéspüspökkel és az eparchiás püspökkel egyenlő elbírálás alá esnek.

2. cikk

1. §. Minden olyan esetben, amikor az előző cikkben foglaltakra komoly jelek utalnak, a római kúria illetékes kongregációja vizsgálatot kezdeményezhet az ügyben, tájékoztatva az érintett személyt, és lehetőséget adva neki dokumentumok és tanúvallomások bemutatására.
2. §. A püspöknek lehetőséget kell kapnia a védekezésre, amelyet a jog által biztosított eszközökkel tehet meg. A vizsgálat minden lépéséről tájékoztatni kell, és mindig lehetőséget kell adni neki, hogy találkozhasson a kongregáció vezetőivel. Ezt a találkozót, ha a püspök nem kezdeményezi, magának a dikasztériumnak kell javasolnia.
3. §. A püspök által előadott érvek meghallgatása után a kongregáció további vizsgálatról dönthet.

3. cikk

1. §. A döntés meghozatala előtt a kongregáció – ha van rá lehetőség – találkozhat más püspökökkel, akik annak a püspöki konferenciának vagy saját jogú egyház püspöki szinódusának tagjai, amelyhez az érintett püspök tartozik, hogy megvitassák az ügyet.
2. §. A kongregáció rendes ülésen hozza meg határozatát.

4. cikk

Ha a kongregáció úgy ítéli meg, hogy a püspök elmozdítása helyénvaló, akkor az eset körülményeinek megfelelően döntsön arról, hogy
1. a lehető leghamarabb kiadja az elmozdításról szóló határozatot;
2. vagy testvériesen felszólítja a püspököt, hogy két héten belül nyújtsa be lemondását. Ha a püspök nem válaszol az előírt határidőn belül, a kongregáció kiadhatja az elmozdításáról szóló határozatot.

5. cikk

A kongregációnak a 3. és 4. cikkben említett határozatát külön jóváhagyásra be kell nyújtani a római pápának, aki a végleges döntés meghozatala előtt igénybe veszi az erre a célra kijelölt külön jogásztestület segítségét.

Elrendelem, hogy mindazt, amiről ebben a motu proprio formában kiadott apostoli levél-ben határoztam, minden részletében tartsák be, minden ellenkező rendelkezés ellenére, még ha az külön említésre méltó is, továbbá elrendelem, hogy ezt az apostoli levelet adják ki az Acta Apostolicae Sedis hivatalos közlönyben, hirdessék ki az Osservatore Romano napilapban, és lépjen hatályba 2016. szeptember 5-től.

Vatikánváros, 2016. június 4.

Ferenc pápa

(Fordította: Tőzsér Endre SP)