A gyermek- és ifjúságvédelem, illetve a sérülékeny felnőttek védelmének helyzete a Magyar Katolikus Egyházban

A gyermekek és a sérülékeny felnőttek védelmének ügye a Katolikus Egyházban messze több, mint a kiskorúak ellen elkövetett szoros értelemben vett visszaélések büntetőjogi kezelésének, illetve a polgári hatóságokkal való ilyen jellegű együttműködésnek az aprólékos kidolgozása.

Természetesen mindez részét képezi a gyermek- és ifjúságvédelmi munkának, azonban az elmúlt években – a világegyház tapasztalatát és ilyen irányú munkáját figyelembe véve – arra törekedtünk, hogy egy átfogó mentalitást alakítsunk ki a közösségeinkben a témával kapcsolatban. A mentalitásváltás igénye az egyházi vezetők és a közösségek részéről is jó elfogadásra talált. Amikor tehát pszichológusokkal és mentálhigiénés szakemberekkel egy érzékeny hozzáállás kialakításán dolgozunk, akkor mély lélektani összefüggéseket is figyelembe szeretnénk venni. A bántalmazás különböző rétegei a verbális bántalmazástól a hatalommal való visszaélésen át komoly egyházi reflexió tárgyává váltak Magyarországon is.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2011-ben készítette el gyermek- és ifjúságvédelemi szabályzatát, majd irányelveket szabott meg a kiskorúakkal való visszaélések helyes kezelése érdekében. Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye 2017-ben tette közzé a saját gyermek- és ifjúságvédelmi szabályzatát, melynek alapját a szerzetesi intézmények hasonló szabályozásai képezték. A Főegyházmegye ezt a szabályzatot kiterjesztette nemcsak a papjaira, hanem az intézményekben szolgáló minden laikusra is, illetve minden önkéntesre, akik a Főegyházmegye rendezvényein (táborok, lelki napok stb.) akár csak néhány órát is kiskorúakkal foglalkoznak. (A szabályzatot minden érintettnek alá kell írnia. Tanárainknak minden évben.) A Főegyházmegye szabályzatát követve rövidesen minden egyházmegye ehhez hasonló szabályzatot és viselkedési kódexet adott ki. Ezek a dokumentumok gyermeklélektani tapasztalatokat felhasználva kínálnak olyan útmutatást, ami a kicsinyek és sérülékeny felnőttek harmonikus fejlődését átfogó módon védi. Intézményeinkben és közösségeinkben meghitt, otthonos légkört szeretnénk teremteni, amely finomhangolásra szorul az egyházi közösségekben és intézményekben is.

2019-ben – Ferenc pápa előírásait követve – minden magyarországi egyházmegyében állandó gyermekvédelmi szolgálatok jöttek létre a kiskorúakat érintő visszaélések bejelentésének kezelésére. A beérkező bejelentést – melynek megkönnyítésére online bejelentő felületeket is létrehoztunk – világi és egyházi szakemberekből – többek között pszichológusból, vagy mentálhigiénés szakemberből, illetve civil és egyházjogászokból – álló bizottság vizsgálja ki, és haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket. Amennyiben a bejelentésben megfogalmazott vád megalapozottnak tűnik, előzetes egyházi vizsgálat, majd az eset jellegétől függően, ha az illető klerikus vagy szerzetes, egyházi büntetőeljárás indulhat a vétkesnek vélt fél ellen. Az egyházi büntetőeljáráson kívül polgári büntetőeljárás is lehetséges, ha a cselekmény a világi jog szerint is büntetendő. Ilyen esetekben az egyházmegyéknek nincs feljelentési kötelezettségük, de állampolgári kötelességnek tekintjük, hogy ha bűncselekményre derült fény a vizsgálataink alatt, azt feljelentés is kövesse. Ezen túl az egyes egyházmegyék terápiás segítséget is biztosítanak az áldozatok számára az átélt traumák feldolgozásához.

2019 szeptemberében a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilvánosan bocsánatot kért az elmúlt évtizedekben az egyházi intézményekben történt visszaélésekért. Ez a lépés a múltbeli sebek begyógyulása érdekében történt. A figyelem és a tapintat lelkülete sokkal nagyobb jelentőséget kap ma a közösségeinkben, mint néhány évtizeddel ezelőtt. Többről van tehát szó, mint büntetőjogról. Az evangéliumi törődés egészen finom rétege bontakozik ki előttünk az itt szerzett tapasztalatok által.

Az intézményi szintű átfogó gyermekvédelmi rendszer létrehozása érdekében a magyar egyház 2019-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen – az Magyar Katolikus Püspöki Konferencia fenntartásában működő Katolikus Pedagógiai Intézettel együttműködésben – egy négy féléves, pedagógus szakvizsgára felkészítő akkreditált továbbképzést indított el, amely jelenleg az egyetlen gyermek- és ifjúságvédelmi képzés Magyarországon. A Püspöki Konferencia országosan is előremutató kezdeményezésként gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök kinevezését tervezi a katolikus köznevelési és szakképző intézményekben. Mindez azt a célt szolgálja, hogy valamennyi katolikus nevelési intézményben hosszabb távon megvalósuljon a gyermekvédelmi szempontú szervezetfejlesztés, valamint a gyermekvédelmi protokoll kialakítása.

Fontosnak tartjuk továbbá a prevenciót is. A visszaélések megelőzése érdekében országosan előkerült a gyermekvédelem témája a papi továbbképzéseken. A papképzésben pedig az idei tanévtől önálló tantárgy keretében foglalkoznak a növendékek a gyermek- és ifjúságvédelemmel, érintve az önismereti kérdéseket, mint a nőkkel és gyermekekkel való kapcsolat vagy a nemiség kérdései. A magyar egyházmegyék gyermekvédelmi szakemberei részt vesznek a nemzetközi, nem egyszer a Szentszék által életre hívott fórumokon, illetve több együttműködés született az elmúlt években az egyházmegyék és a szerzetesintézmények között1. Példaként említeném a Szerzetesi Iroda Emberi méltóság programját (www.emberimeltosag.hu). 2021 májusában a Patrona Hungariae Iskolaközpontban tartott szakmai fórumon mutatta be a Katolikus Pedagógiai Intézet az Püspöki Kar gyermekvédelmi programját, amelyet egyelőre kis számú iskolán tesztelnek, de amelyek tapasztalatai alapján rövidesen átfogó gyermekvédelmi program várható minden katolikus iskolában.

Két éve elkezdtük egy szerzetesi stratégia kidolgozását, amely arról szól, hogy szerzetesi körben mi mindent szeretnénk megtenni 2025-ig az emberi méltóság védelmében.
Olyan stratégiát alkottunk, amely meggyőződésünk szerint jól tudja segíteni a szerzetesrendeket: megfogalmazza az ideált, segít a szemléletformálásban, támogatja a konkrét feladatokat a megelőzés, képzés, kríziskezelés, jóvátétel-feldolgozás területén is. Segíti az elöljárót és a közösséget is, és mivel együttműködésben valósul meg, támogatja a szerzetesek hálózatát, így előmozdítja a szerzetesek bevonódását, és összességében minden érintettet a biztonság felé vezet. Célunk volt, hogy szemléletében és konkrét céljaiban erősítse a szerzetesség jel-voltának kifejeződését (elöl-járni, gyógyító jelenlét, „prófétaiság”).
A mostani évben elkezdtük a megvalósítást, erősítve ezzel a szerzetesrendek közötti együttműködést, megosztva egymással az eddig elért eredményeket, és bevonva sokakat, akik szemléletünkkel és tevékenységünkkel egyetértenek.

Talán az eddig elmondottakból is látszik, hogy célunk a gyermekek, a kiskorúak és a sérülékeny felnőttek lelkének mélyebb megértése azért, hogy a tetteinkkel és a szavainkkal mind kevesebb fájdalmat és sérülést okozzunk nekik. Azok a fórumok – előadások, egyházmegyei és egyetemi képzések, szemináriumok – ahol együtt próbálunk gondolkodni, mélyebb emberi és lélektani reflexióra késztetnek tehát bennünket, mely tapasztalatok birtokában – néha küzdelmes nehézségek felismerése ellenére is – kialakul bennünk a bizonyosság: Jézus akarja, hogy a kicsinyeknek és a gyengéknek jobb sorsa legyen közöttünk. És ha valahol, akkor az egyházban, az evangélium erejében a legjobb esélyünk van arra, hogy ezt a világ előtt is példaértékű módon dolgozzuk ki és valósítsuk meg.

Kiss Didák OFM – Gájer László

[1] Vö. Rudan Mária, Közös küldetésük Isten gyermekeinek védelme, in A Szív, 2021. december – 2022. január, 68-69.