Apró lépésekben – Resztoratív konfliktuskezelés gyakorlata az iskolában

Április 20-án szakmai napra hívták az oktatási-nevelési intézmények segítő munkakörben dolgozó, segítőkapcsolati feladatokat is ellátó pedagógusokat a Piarista Tartományfőnökség és az Emberi Méltóság Stratégia közös szervezésében.

A szakmai napon Negrea Vidia resztoratív pszichológus és tréner az iskolákban vezetett resztoratív folyamatok során szerzett tapasztalatait osztotta meg a résztvevőkkel, számos példával bemutatva az egyes konfliktuskezelési gyakorlatokat. Az iskolai légkör nyugodt, fejlődést támogató és biztonságos jellegéhez elengedhetetlen a diákok, tanárok és szülők támogatása és bevonódása a közös munkában. Ehhez nyújtanak eszközöket a resztoratív gyakorlatok a keretek kidolgozásától, a méltányos bánásmódon keresztül, a kapcsolatok építésén át egészen a közösségi élmény megéléséig és erősítéséig.

A szakember saját tapasztalataiból merítve azt próbálta megmutatni, mit tehetünk a kialakult konfliktushelyzetek megoldásáért. Hangsúlyozta, hogy fegyelmi eljáráson túl olyan eljárások kereteit kell megteremteni, ahol mindenki érintettsége meg tud fogalmazódni és az érintettek közös folyamatban érik el a probléma feloldását. Fontos, hogy minden érintett kifejezhesse érzéseit, megerősítést kapjanak arról, hogy ami történt igazságtalan, méltatlan, tisztában legyenek a következményekkel, és a közös folyamat segítségével helyreállítsák kapcsolataikat.

Iskolákban a resztoratív gyakorlatok célja is ez: a kapcsolatok erősítése, támogató közösség létrehozása, valamint a konfliktusok és feszültségek jóvátételre ösztönző megközelítése, amely a sérelmek orvoslására és a kapcsolatok helyreállítására törekszik.

A resztoratív konfliktuskezelésben proaktív és reaktív technikák segítik a cselekmény feldolgozását és megoldását. A folyamat során ideális esetben 80% proaktív és 20% reaktív gyakorlatok lenne a jó arány. A proaktív technikák érzékenyítésként az iskolai életben – jó esetben – a napi együttélés részeként vannak jelen, függetlenül bármiféle feszültségtől vagy konfliktustól, bántalmazási szituációtól. Mint például a beszélgetőkörök, amikben az egymásra figyelést, meghallgatást, a megértés visszajelzését, a személyes megélés megosztását mint a közösségi kultúra részét tanulják-tapasztalják a fiatalok, illetve a tanárok és diákok együtt élő közössége. Ezek a tapasztalatok és az egymás felé fordulás, illetve az ezek során felismert saját cselekvési hatás éppen azáltal „megelőző”, hogy kultúra-elemként kiolt és megbeszélhetővé, feloldhatóvá tesz ébredő feszültségeket, még mielőtt abból konfliktus keletkezne.

Negrea Vidia bemutatta a segítő kapcsolatok skáláját, amelynek alapja annak a keretnek a megteremtése, amely megadja a biztonságérzetet, kiszámítható struktúrába helyezi a folyamatot. Erre épül rá a gondoskodás, amely az értékesség megélését segíti, és ezzel juthatunk el a bevonódásig, ahol az érzelmeket és szükségleteket fogalmazza már meg az érintett. Ennek a skálának az utolsó szintje az elvárások, kihívások megfogalmazása. Szembesülnünk kell azzal, hogy az időhiány miatt sokszor ezzel az utolsó szinttel kezdünk, amely miatt épp a biztonságos, elfogadó közeg megteremtése marad el, így a folyamat sem éri el valós célját.

Az előadás során a szakember számos példával szemléltette az egyes gyakorlati elemek fontosságát, eredményességét vagy épp hátráltató voltát. A könnyen elsajátítható resztoratív kérdésekkel és kör modellek bemutatásával bepillantást kaptak a résztvevők a proaktív és reaktív technikákba, amelyekből néhányat kiscsoportos munkában ki is próbálhattak.

A Segítő Háló, mint a szerzetesi intézmények segítő-támogató folyamatokat gondozó munkatársainak fóruma, egymást is erősíteni képes szakmai közössége, kiemelkedő értéket képvisel. Ez az érték a megőrzés, koordinálás, fejlődés biztosításának felelősségét érezve hosszú ideje közös tervezésre, az erőforrások összekapcsolására – egyfajta „háló a hálóban” – kialakítására ösztönözte a Magyarországi Szerzeteselöljárók Konferenciáinak Irodája és a Piarista Tartományfőnökség vezetőit, a Segítő Háló szervezői stábját.
Ebben a folyamatban született meg a jelen tanév rendezvényeit közös megvalósításba vonó együttműködés. 2022. őszétől az Emberi Méltóság Stratégia szervezi a Segítő Háló alkalmait, folytatja a Segítő Háló gondozását.

Piarista Rend Magyar Tartománya


A Rendközi Segítő Háló 2015-ben jött létre szakmai kapcsolati hálózatként, az „1 ház, 7 rend, 1 küldetés” TÁMOP-program keretében. Célja a szerzetesrendek fenntartásában működő oktatási-nevelési intézmények segítő munkakörben dolgozó munkatársai-, segítőkapcsolati feladatokat is ellátó pedagógusai számára konzultációs teret, szakmai frissülést, erősítést, fejlődést, tapasztalatcserét biztosítani. Célja egyúttal megalapozni, hogy tagjai egymásnak – ezáltal szükség esetén egymás intézményeinek is – konkrét, kölcsönösségen és együttműködésen alapuló, szakmai segítséget tudjanak nyújtani.

Alapító szerzetesrendek: Boldogasszony Iskolanővérek, Congregatio Jesu Szerzetesrend, Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek Kongregációja, Jézus Társasága Magyarországi Rendtartomány, Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány, Piarista Rend Magyar Tartománya, Szalézi Intézményfenntartó. 2016-ban kapcsolódott a Premontrei Női Kanonokrend.

A Piarista Segítő Háló a piarista intézmények segítőkapcsolati munkatársainak és segítői feladatokat is ellátó pedagógusainak kölcsönösségen alapuló szakmai konzultációs- és mentálhigiénés támogató műhelye. Szakmai hátteret biztosít tagjai számára a tanulók személyiségformálásához kapcsolódó egyéni és közösségi helyzetmegértésekhez, helyzetkezelésekhez. Szolgálja a résztvevők szakmai és személyes erőnlétét. Esetmegbeszélésre is alkalmat adó reflexiós- és önképzési teret biztosít. Tevékenységében fokozatosan erősödő törekvés a piarista intézmények irányából jelentkező igények felismerése, és az ezekben nyújtott, kölcsönösségen alapuló, intézményközi szolgálatok biztosítása.

Az Emberi méltóság stratégia a magyarországi szerzetesrendek közös stratégiája az emberi méltóság védelmében. A stratégia célkitűzései között szerepel, hogy segítjük a szakmai párbeszédet és célcsoportspecifikus képzési lehetőséget kínálunk azoknak, akik a szerzetesi intézményekben dolgozva találkoznak a bántalmazások témájával és a megelőzés érdekében végzik a munkájuk. Emellett kiemelten fontos eleme a stratégiának, hogy tevékenységünkkel is erősíteni akarjuk a szerzetesrendek közötti együttműködést, ezért is örömmel és készségesen működünk együtt a rendi együttműködésben létrehozott és működtetett Segítő Hálóval. Szeretnénk támogatni a Segítő Hálóban zajló tudásmegosztást és szakmai párbeszédet és közben bemutatni azt a szemléletet, amivel az Emberi méltóság stratégia a bántalmazás témájával foglalkozik, és bevonni kezdeményezéseinkbe a résztvevő segítő szakembereket.