Megemlékezés Rudan Máriáról

Hálatelt szívvel gondolunk Rudan Mária munkatársunkra, és ezen az oldalon is megemlékezünk róla.
Ezt a hálafalat ismerősei, szerettei írásaival töltöttük fel.

„Tenyerembe írtam neved.” (Iz 49,16)

Megrendült szívvel tudatjuk, hogy Rudan Mária – szeretett munkatársunk, háromgyermekes édesanya – 2022. október 4-én váratlanul elhunyt.
Temetése és a hálaadó szentmise október 28-án volt a Kelenföldi Szent Gellért templomban.

Itt olvashatunk a szertartásról: magyarkurir.hu

+++

Egy “egyháztanító” ment el

Váratlan halálának híre futótűzként terjedt. Egy nappal halála után már több százan gyűltek össze imádkozni, hálát adni érte és családjáért. A Szent Imre-templom a hétköznap esti szentmisén úgy megtelt, mintha vasárnapi vagy ünnepi alkalom lett volna. Családtagok, tanárok, kollégák, igazgatók és osztálytársak, atyák és szerzetesek, cserkészek, rokonok, közeli és távoli ismerősök. Megrendültség, szomorúság, összetartozás, Istenbe vetett bizalom és szeretet érzése hatotta át az együttlétet, mely tanúságtétel és ünnep is volt egyben. Mindnyájan tudtuk és éreztük: nagyszerű embert veszítettünk el, akit sokan tiszteltek, szerettek és becsültek.

Többek között mi is, akik a szerzetesi irodában munkatársai voltunk. Előző héten még ott ült közöttünk az irodai megbeszélésen mosolygósan, kedvesen, őszinte érdeklődéssel, beszámolva éppen folyamatban lévő tömérdek feladatáról, terveiről. Mária szakmai vezetőként és projektvezetőként az Emberi Méltóság munkacsoportot vezette. Mindnyájan felnéztünk rá mind emberileg, mind szakmai szempontból, közvetlen munkatársai pedig nemcsak a nagyszerű főnököt tisztelték személyében, hanem úgy kötődtek hozzá, mint gondoskodó anyjukhoz, akinek a projekt volt a negyedik gyermeke.

Biztonságot adó családi háttér

Mária 1982-ben született Budapesten. Ötgyermekes szentimrevárosi keresztény nagycsaládban nevelkedett.
Tanulmányait a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, majd a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar szakán végezte. Fontos szerepet játszott életében a cserkészet, ahol örsvezetéssel bízták meg. Nagyon szeretett rajzolni és festeni. Ez irányú tehetségét bizonyítja, hogy évekig illusztrátorként dolgozott a Moha bácsi meséi című tizenegy kötetes könyvsorozaton.
Három gyerek boldog édesanyja volt. Férjével Szentendre agglomerációjában telepedtek le, hogy gyerekeiknek nyugodt életet biztosítsanak.
Mária számára fontos értéket képviselt a család, amire teljes embert kívánó munkája mellett is mindig szakított időt és energiát. Férjével rendszeresen ültek le kávézni, megbeszélni nehézségeiket és örömeiket, időről időre elutaztak együtt néhány napra. Gyermekeik nagyobb mérföldkövet jelentő eseményeit Mária velünk is megosztotta. Örömmel mesélte el, hogy egyik gyermekük nagy vágya valósult meg, amikor néhány napra Rómába utazhattak. Fontosnak tartotta, hogy az egész családja az egyházi közösség része legyen. Volt családos közösségük, jó kapcsolatokat ápoltak egyházi szervezetekkel. Aktívan tevékenykedett a gyermekeihez kapcsolódó szülői közösségekben is. A nagy családi kör sokat segített és biztonságos hátteret nyújtott neki.

Szakmai előélet és munka a szerzetesi irodában

Gyermekvédelemmel a jezsuita rendtartományban kezdett foglalkozni, ahol évekig a Faludi Ferenc Akadémia és Ignáci Pedagógiai Műhely szakmai vezetője volt. Tudását a gyermekvédelem területén a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán és Rómában a Pápai Gergely Egyetemen mélyítette el. Didák testvér, a szerzetesi iroda vezetője egy gyermekvédelmi konferencián találkozott vele először, s mivel már egy ideje azon törte a fejét, hogy a szerzetesek körében is fontos lenne ezzel a témával foglalkozni, Mária személyében emberére talált. Így lett Mária 2019-től a szerzetesi iroda munkatársa, az Emberi Méltóság projekt vezetője.

A teljes ember a fókuszban

Mária energikus, örömteli, újító emberként a gyermekvédelem témájához végtelen érzékenységgel állt hozzá. Szemlélete és munkássága az emberi méltóságra alapult, mely istenképiségünkből fakad, éppen ezért minden embert megillet. Ezt az Istentől kapott méltóságot állította a figyelem központjába, hogy mindinkább észrevegyük, védjük és tiszteljük önmagunkban és egymásban. Munkája során a teljes embert állította a fókuszba. Feladatát nem csupán a médiában és a közvéleményben általában nagy visszhangot keltő szexuális visszaélések megelőzésében látta, hanem foglalkozott minden más lelki vagy fizikai bántalmazással is, mely az emberi méltóságot sérti.

Emberi Méltóság Stratégia

Mária nagy érdeme, hogy a szerzetesek együttműködésében és összefogásával megszületett az Emberi Méltóság Stratégia, mely a szerzetesrendek közös projektje a rendekben, az intézményeikben lévő bántalmazások megelőzésére. A közös gondolkodás 2019-ben indult, amikor több mint 40 szakembert, munkatársat, szerzetest összefogva kidolgozták, hogy milyen lépéseket látnak szükségesnek, hova szeretnének a 2021–2025 közötti időszakban eljutni az emberi méltóság védelmében. A stratégia négy területen fogalmazott meg célkitűzéseket és irányelveket: a képzések, a keresztény emberkép teológiai megfogalmazása, a szemléletformálás és az intézményi szabályozások területén. Felálltak azok a
munkacsoportok, melyek a célok megvalósításán dolgoznak. A stratégia, melynek fókuszában elsősorban a gyerekek és a sérülékeny felnőttek állnak, segít abban, hogy a gyerekekkel foglalkozó szerzetesi intézmények és közösségek az emberi méltóság védelmét az intézményi és közösségi kultúrájuk részévé tegyék, válaszokat kapjanak kérdéseikre, és támogatást találjanak ennek a szemléletnek a megvalósításában.
A stratégia keretében bejelentő felület jött létre szerzetesi intézményekben vagy szerzetesek által elkövetett bántalmazások bejelentésére, több rendben valósult meg rendi képzés, több intézményben dolgoztak ki belső gyermekvédelmi szabályzatot.
A stratégia bemutatása külföldön is nagy csodálatot váltott ki, mert ilyen átfogó dokumentum a témában még sehol nem készült.

Szemléletformálás és képzések

Mária törekedett arra, hogy a stratégia képzésein keresztül szemléletet is formálhasson. Gondolatai nyomán születtek olyan megközelítések, amelyek az ember keresztény definiálását vagy a biztonságos iskola működésének sztenderdjeit hivatottak megfogalmazni.
Nem utólag akarta a problémákat orvosolni, hanem érzékenyíteni akarta az embereket és megtanítani őket arra, hogy mi az, ami őket vagy másokat rosszul érinthet, hogyan tudják ezt jelezni, és hogyan ne bántsanak másokat. Bántalmazás valószínűleg mindenkit fog érni az életben, ezt nem lehet kikerülni. Mária nagyon jól érzékelte, hogy meg kell erősíteni a személyeket, közösségeket, és fórumokat kell teremteni, amelyeken az azonos helyzetben lévők találkozhatnak egymással. Képzéseket szervezett, amelyeken a diákoktól kezdve a tanárokon át az iskolai intézményekben dolgozó segítő szakemeberekig mindenki értékes ismeretekkel gazdagodhatott.
Az első képzés az emberi méltósággal kapcsolatban a maristákkal közösen egy online konferencia volt, ahol Európa legjobb szakembereit hívták meg, és online szinkrontolmácsolással zajlott az alkalom. Ezek az előadások azóta is folytatódnak Add, hogy lássak! Bartimeus képzés néven.
Beindította az Emberi Méltóság Stratégia Trénerképzését, hogy kineveljék azokat a szakembereket, akik a stratégia irányelveit az intézményekben továbbadják és megvalósítják. Több képzést szervezett tanároknak és segítő szakembereknek a gyermekeket érő bántalmazások megelőzésére.
Mária nagyon szerette a Diákműhelyeket, melyekre középiskolás diákokat hívtak meg a szerzetesi iskolákból. Az ENSZ Gyermekjogi egyezménye alapján együtt keresték azokat a lehetőségeket, amelyekben maguk is felelős döntéseket hozhatnak az emberi méltóság védelmében. Ezeken az alkalmakon a gyerekek rácsodálkoztak arra, hogyan védhetik meg saját magukat, hogyan állhatnak ki önmagukért.

Kapcsolatépítés, együttgondolkodás és párbeszéd

Nagyszerű szervezőkészsége mellett Mária nagy erőssége volt, hogy rengeteg embert tudott bevonni a munkába. Négyen kezdték el kidolgozni a stratégiát. Ma több mint negyven munkatárs és szakember dolgozik a területen. Új megközelítése lehetővé tette, hogy az emberi méltóság védelmében együttgondolkodásra hívja az egyházban a szerzeteseket, szerzetesi intézmények munkatársait és mindazon szakembereket, akik az emberi méltóság védelméért tenni akartak.
Az az emberséges hozzáállás, amellyel a témát kezelte, szakmai hozzáértésével kiegészülve párbeszédre adott lehetőséget még a téma kritikusai számára is. Mária nem félt attól, hogy mások mást gondolnak, mint ő, és nem félt attól sem, hogy bevonjon olyan embereket a munkába, akik nem az Egyház berkein belül mozognak. Médiaműhelyeket szervezett, hogy a gyermekvédelmi és a kommunikációs szakemberek találkozzanak, és megindulhasson köztük a párbeszéd, egymás szempontjainak, megközelítésének megismerése, mélyebb megértése.

Széles látókör – kitekintés – nemzetközi kapcsolatok

Mária nagy kitekintéssel bírt, nagyobb összefüggésben látta a gyermekvédelem témáját.
Megragadta a lehetőségeket, amikor másoktól tanulhatott. Jól felismerte, hogy bizonyos rendek már előrébb járnak a gyermekvédelemben, próbálnak jó válaszokat találni a bántalmazások ügyére. Érzékenyen szólította meg őket, és az ő tapasztalataikra építve, közösen dolgoztak új szabályzatokon, mindig figyelembe véve a rendi sajátosságokat.
Mária különleges volt abból a szempontból is, hogy nemcsak a magyarországi kapcsolatokat építette, hanem a nemzetközieket is. Sok barátot szerzett római tanulmányai során. A magyar küldöttség tagjaként részt vett egy varsói nemzetközi konferencián, gyermekvédelem ügyében egyeztetett Zágrábban, a Renovabis felkérésére pedig előadást tartott Rómában.

Elkötelezettség az Egyház iránt

Mária az Egyház elkötelezett tagja volt. Fontos volt számára az Egyház tanítása, és hogy az emberi méltóság teológiai alapjait egy olyan alapdokumentumban fektessék le, mely támpontot ad az Emberi Méltóság Stratégiának. Ezek tiszta szempontok, de sok magyar egyházi vezetőnek újdonság volt.
Felvállalta azt a nem könnyű küldetést, hogy a magyar egyházon belül úttörőként foglalkozzon a gyermekvédelem és az emberi méltóság kérdésével. Tette mindezt a legnagyobb empátiával, finomsággal és érzékenységgel, de megalkuvást nem ismerve, akármilyen szembeszél fújt is. Kedvessége, tisztánlátása, tisztelettudó hozzáállása folytán mindenkivel megtalálta a hangot és jó kapcsolatokat alakított ki.

Amit elkezdett, tovább él

Mária számos cikkével, fordításával, előadásával és médiaszereplésével irányította rá a figyelmet az emberi méltóság tiszteletben tartására és sebezhetőségére.
Az utóbbi időben tudat alatt mintha gondoskodni akart volna a projekt továbbéléséről. A naptárjában a következő hónapokban 30 képzés, tréning szerepel. Ezek közül kettőt tartott volna ő. Bevont másokat, szélesítette az elkötelezettek körét. Mi, munkatársai, pedig szeretnénk továbbmenni azon az úton, amelyet ő kezdett el kitaposni. Hisszük és reméljük, hogy odafent Mária is közbenjár értünk, és mindazért, amit földi élete során elindított.

Búcsúzóul álljanak itt munkatársának, Gulyás Péter trénernek megrendítő szavai:
„köszönjük Mária, (…) hogy te vezettél minket be ebbe
az emberségünket formáló, méltóságunkat feltáró misztériumba
egyháztanítóvá lettél és mi nem akarjuk elfelejteni a leckét
ahogy Téged sem!”

Az emlékezést írták és összeállították: a szerzetesi iroda munkatársai